Jelenleg még korábbi weblapunk is elérhető a Rendelés menüpontból, vagy ezen a címen: http://varlap.hu/rendeles.html. Egyelőre kiadványainkra is ott tudnak megrendelést feladni, azonban a végleges változatban ezen a menüponton saját webáruházunk lesz elérhető!

 

Archívumunkban már a VKT 2011-es évfolyamának teljes anyaga is tanulmányozható. Mindezt a Kárpát-medence Örökségturisztikai Alapítvány támogatásának köszönhetjük. Kérjük támogassák adójuk egy százalékának felajánlásával alapítványunkat, hogy a még hiányzó három évfolyam (2008, 2009 és 2012) anyaga is elérhető legyen.

 

Kedves Előfizetőnk!

 

A februári lapszámot azoknak a tavalyi előfizetőinknek is elküldtük, akik február 3-ig nem hosszabbították meg előfizetésüket. Akik 2018-ban is szeretnék megtartani előfizetésüket, március hónapban még befizethetik az előfizetési díjat a decemberben elküldött díjbekérők alapján.

 

Ha nem találják a díjbekérőt és csekket, erre a bankszámlaszámra utalhatnak (a nevet és címet olvashatóan írják be a közlemény rovatba): Zöld Infó Média Kft., 11731001-21410442-00000000. Külön kérésre csekket is küldünk, de a megadott bankszámlaszámra bármelyik OTP bankfiók pénztárában is befizethetik a 3600 Ft-os összeget, költség nélkül. Ebben az esetben is olvashatóan kérjük beírni a nevet és címet.

 

Figyelem! A díjbekérők alapján csak azoknak kell most befizetni az előfizetés jövő évi összegét, akik tavaly az első lapszámtól előfizetők voltak. Értelemszerűen, akik később, pl. augusztustól fizettek elő, csak a lejárat előtt egy hónappal fizessék be az előfizetés éves díját.

 

Akik március végéig sem hosszabbítják meg előfizetésüket, azokat töröljük előfizetői listánkról, áprilistól már nem kézbesítik részükre a lapot. Ők a februári lapszámot ajándékként kapták.

 

Az következő lapszám április 6-án jelenik meg.

 

Megjelent a VKT magazin februári lapszáma!

 

A hírlapárusoknál és a nagyobb postahivatalokban is megvásárolható. A jelentősebb bevásárlóközpontok és benzinkút-hálózatok üzletei szintén árusítják.

 

Akik szeretnének újonnan előfizetni lapunkra, itt tehetik meg:

Előfizetés a VKT 2018-as évfolyamára (6 lapszám) itt: vkt2017

Itt olvasható a februári lapszám tartalma: vkt2017

 

cimlap

 

 

Megrendelési lehetőség a VKT 2017-es évkönyvére!

 

A VKT kéthavi magazin és az abból készülő gyűjteményes kötet mellett, 2017-ben is kiadtuk a Várak, kastélyok, templomok magazin 2017-es évkönyvét! Tehát a két, decemberben megjelent kiadvány (gyűjteményes kötet és évkönyv) egymástól független, önálló tartalommal rendelkezik. A VKT 2017-es évkönyve teljesen új, korábbi kiadványainkban sehol sem publikált cikkeket, tanulmányokat tartalmaz 250 oldalon. Olvasóink a februári számban található megrendelőszelvénnyel, vagy a kép alatti linken elérhető online felületen rendelhetik meg az évkönyvet.

 

vkt2017evk Ára: 4000 Ft postaköltséggel együtt.

 

Megrendelni itt tudja a 2017-es évkönyvet: vkt2017

 

Megrendelési lehetőség a VKT 2017-es gyűjteményes kötetére!

 

A kiadvány a 2017-ben megjelent Várak, kastélyok, templomok magazin 6 lapszámát tartalmazza összefűzve, könyv formátumban.

 

gyk2017 Ára: 4000 Ft postaköltséggel együtt.

 

Részletes tájékoztató a 2017-es gyűjteményes kötetről és a 2017-es évkönyvről: vkt2017

Megrendelni itt tudja a 2017-es gyűjteményes kötetet: vkt2017

 

 

Kedves Olvasónk!

Ren­del­kez­zen a­dó­ja 1 szá­za­lé­ká­val a Kár­pát-me­den­ce Ö­rök­ség­tu­risz­ti­ka­i Ala­pít­vány ja­vá­ra!

Az a­la­pít­vány a­dó­szá­ma: 18651247-1-02

2018. ja­nu­ár 1-től már úgy is tá­mo­gat­hat­ja a Vá­rak, kas­té­lyok, temp­lo­mok ma­ga­zin ki­a­dá­sát, hogy ön­nek egy fil­lér­jé­be sem ke­rül. Az a­la­pít­vány meg­a­la­ku­lá­sá­tól fog­va se­gí­ti la­punk el­ké­szí­té­sét, ki­a­dá­sát. Kér­jük, a­dó­ja 1 szá­za­lé­ká­nak fel­a­ján­lá­sá­val já­rul­jon hoz­zá, hogy e­gyéb tá­mo­ga­tás­ban nem ré­sze­sü­lő la­punk to­vább­ra is meg­je­len­hes­sen!

Tölt­se le a ren­del­ke­ző nyi­lat­ko­za­tot in­nen, és ír­ja be az ön­re vo­nat­ko­zó hi­ány­zó a­da­to­kat (a­la­pít­vá­nyunk a­dó­szá­mát mi már be­ír­tuk)!

1: Mun­kál­ta­tó­i adó-meg­ál­la­pí­tás­hoz kap­csol­va 2018. má­jus 10-ig a be­val­lás ré­sze­ként le­zárt, sa­ját a­dó­a­zo­no­sí­tó je­lé­vel el­lá­tott bo­rí­ték­ban el­he­lyez­ve a mun­kál­ta­tó­nak át­ad­va tud ren­del­kez­ni.

2: A kü­lön­ál­ló ren­del­ke­zé­si nyi­lat­ko­za­tát ön­ál­ló­an 2018. má­jus 20-ig egy le­zárt, sa­ját a­dó­a­zo­no­sí­tó je­lé­vel el­lá­tott bo­rí­ték­ban pos­tán, sze­mé­lye­sen, vagy ügy­fél­ka­pu­ja se­gít­sé­gé­vel e­lek­tro­ni­kus ú­ton is el­jut­tat­hat­ja az a­dó­ha­tó­ság­hoz.

Nyilatkozat letöltése

 

Kedves Olvasónk!

Ren­del­kez­zen a­dó­ja 1 szá­za­lé­ká­val a Kár­pát-me­den­ce Ö­rök­ség­tu­risz­ti­ka­i Ala­pít­vány ja­vá­ra!

Az a­la­pít­vány a­dó­szá­ma: 18651247-1-02

2018. ja­nu­ár 1-től már úgy is tá­mo­gat­hat­ja a Vá­rak, kas­té­lyok, temp­lo­mok ma­ga­zin ki­a­dá­sát, hogy ön­nek egy fil­lér­jé­be sem ke­rül. Az a­la­pít­vány meg­a­la­ku­lá­sá­tól fog­va se­gí­ti la­punk el­ké­szí­té­sét, ki­a­dá­sát. Kér­jük, a­dó­ja 1 szá­za­lé­ká­nak fel­a­ján­lá­sá­val já­rul­jon hoz­zá, hogy e­gyéb tá­mo­ga­tás­ban nem ré­sze­sü­lő la­punk to­vább­ra is meg­je­len­hes­sen!

Tölt­se le a ren­del­ke­ző nyi­lat­ko­za­tot in­nen, és ír­ja be az ön­re vo­nat­ko­zó hi­ány­zó a­da­to­kat (a­la­pít­vá­nyunk a­dó­szá­mát mi már be­ír­tuk)!

1: Mun­kál­ta­tó­i adó-meg­ál­la­pí­tás­hoz kap­csol­va 2018. má­jus 10-ig a be­val­lás ré­sze­ként le­zárt, sa­ját a­dó­a­zo­no­sí­tó je­lé­vel el­lá­tott bo­rí­ték­ban el­he­lyez­ve a mun­kál­ta­tó­nak át­ad­va tud ren­del­kez­ni.

2: A kü­lön­ál­ló ren­del­ke­zé­si nyi­lat­ko­za­tát ön­ál­ló­an 2018. má­jus 20-ig egy le­zárt, sa­ját a­dó­a­zo­no­sí­tó je­lé­vel el­lá­tott bo­rí­ték­ban pos­tán, sze­mé­lye­sen, vagy ügy­fél­ka­pu­ja se­gít­sé­gé­vel e­lek­tro­ni­kus ú­ton is el­jut­tat­hat­ja az a­dó­ha­tó­ság­hoz.

Nyilatkozat letöltése