Impresszum

Várak, kastélyok, templomok online magazin

Felelős szerkesztő: Kósa Pál

Kiadó: Zöld Infó Média Kft. (ZIMédia Kiadó)

Kiadó és szerkesztőség címe: 7639 Kökény, Kossuth L. u. 1/C

Cégjegyzékszám: 02-09-074870

Adószám: 14946936-2-02

Közösségi adószám: HU14946936

 

Várak, kastélyok, templomok történelmi és örökségturisztikai folyóirat

Kiadó: a Zöld Infó Média Kft. (ZIMédia Kiadó) a Kárpát-medence Örökségturisztikai Alapítvány támogatásával
Felelős szerkesztő: Kósa Pál
Szerkesztőség:
Csorba Csaba, Dénes József,
Karczag Ákos, Kőnig Frigyes,
Nováki Gyula, Simon Zoltán,
Sisa József, Szabó Tibor, Virág Zsolt
Kiadó és szerkesztőség:
Várak, kastélyok, templomok magazin szerkesztősége
7639 Kökény, Kossuth L. u. 1/C.
Tel.: (72) 511-580, (20) 346-2100
E-mail: vkt@varlap.hu
Olvasószerkesztő: Kósa Regina
Lapterv: Müller Péter
Tördelés: Kósa Veronika
Nyomda: Rózsa Nyomda, Érd
Hirdetés: +36 20 579 1056
ISSN: 1786-7150

 

Kapcsolat:

Zöld Infó Média Kft. (ZIMédia Kiadó)

7639 Kökény, Kossuth L. u. 1/C

Ügyfélszolgálat: 72/511-580 és 20/3462-100

E-mail: info@zimedia.hu

 

 

Kedves Olvasónk!

Ren­del­kez­zen a­dó­ja 1 szá­za­lé­ká­val a Kár­pát-me­den­ce Ö­rök­ség­tu­risz­ti­ka­i Ala­pít­vány ja­vá­ra!

Az a­la­pít­vány a­dó­szá­ma: 18651247-1-02

2018. ja­nu­ár 1-től már úgy is tá­mo­gat­hat­ja a Vá­rak, kas­té­lyok, temp­lo­mok ma­ga­zin ki­a­dá­sát, hogy ön­nek egy fil­lér­jé­be sem ke­rül. Az a­la­pít­vány meg­a­la­ku­lá­sá­tól fog­va se­gí­ti la­punk el­ké­szí­té­sét, ki­a­dá­sát. Kér­jük, a­dó­ja 1 szá­za­lé­ká­nak fel­a­ján­lá­sá­val já­rul­jon hoz­zá, hogy e­gyéb tá­mo­ga­tás­ban nem ré­sze­sü­lő la­punk to­vább­ra is meg­je­len­hes­sen!

Tölt­se le a ren­del­ke­ző nyi­lat­ko­za­tot in­nen, és ír­ja be az ön­re vo­nat­ko­zó hi­ány­zó a­da­to­kat (a­la­pít­vá­nyunk a­dó­szá­mát mi már be­ír­tuk)!

1: Mun­kál­ta­tó­i adó-meg­ál­la­pí­tás­hoz kap­csol­va 2018. má­jus 10-ig a be­val­lás ré­sze­ként le­zárt, sa­ját a­dó­a­zo­no­sí­tó je­lé­vel el­lá­tott bo­rí­ték­ban el­he­lyez­ve a mun­kál­ta­tó­nak át­ad­va tud ren­del­kez­ni.

2: A kü­lön­ál­ló ren­del­ke­zé­si nyi­lat­ko­za­tát ön­ál­ló­an 2018. má­jus 20-ig egy le­zárt, sa­ját a­dó­a­zo­no­sí­tó je­lé­vel el­lá­tott bo­rí­ték­ban pos­tán, sze­mé­lye­sen, vagy ügy­fél­ka­pu­ja se­gít­sé­gé­vel e­lek­tro­ni­kus ú­ton is el­jut­tat­hat­ja az a­dó­ha­tó­ság­hoz.

Nyilatkozat letöltése